Jan 13, 2024
How DuckDB transformed my data science workflow DuckDB - an open-source database for data science workflow
Jul 23, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Comparing binomial rates bayesian cognitive modeling chapter 9 with julia programming language
May 30, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Comparing Gaussian means bayesian cognitive modeling chapter 8 with julia programming language
May 23, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Latent-mixture models bayesian cognitive modeling chapter 6 with julia programming language
Apr 23, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Some examples of data analysis bayesian cognitive modeling chapter 5 with julia programming language
Mar 22, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Inferences with gaussians bayesian cognitive modeling chapter 4 with julia programming language
Mar 18, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Inferences with binomials bayesian cognitive modeling chapter 3 with julia programming language
Feb 10, 2023
Probabilistic Programming 2023 review for some probabilistic programming libraries
Jan 23, 2023
[playground] Tensorflow.Js & Typescript [4]: Quantile Regression custom loss function (quantile regression) with Tensorflow.JS. (visualization with Vega)
Jan 22, 2023
[playground] Tensorflow.Js & Typescript [3]: Modeling make something work
Nov 5, 2022
[playground] Tensorflow.Js & Typescript [2]: Memory management memory management with tensorflowjs
Sep 27, 2022
[playground] Tensorflow.Js & Typescript [1]: Quick Start quick start a tensorflowjs project with typescript
Aug 12, 2022
007 - a kite dancing in a hurricane quote from 007 series
Jul 10, 2022
Julia Language - Euler Project julia implementation of euler project
Feb 20, 2022
Bayesian Multi-Logit Regression implemented in Tensorflow Probability run no-u-turn sampler for bayesian multi-logit regression
Dec 27, 2023
(Computer Science) Lisp Macro & Julia Programming Language lập trình suy nghĩ thoáng qua
Feb 9, 2022
(thơ Tiến viết tặng bạn bè) - Nếu ngày mai anh hói thơ thơ
May 29, 2021
Viết cho Coursera learn without limits
Apr 8, 2021
Rửa chén bản tin nhận việc rửa chén bán thời gian
Sep 23, 2020
Đặt cược ...trái tim của kẻ đặt cược?
Dec 24, 2019
Lập trình âm nhạc và lập trình
Jan 13, 2024
How DuckDB transformed my data science workflow DuckDB - an open-source database for data science workflow
Dec 27, 2023
(Computer Science) Lisp Macro & Julia Programming Language lập trình suy nghĩ thoáng qua
Jul 23, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Comparing binomial rates bayesian cognitive modeling chapter 9 with julia programming language
May 30, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Comparing Gaussian means bayesian cognitive modeling chapter 8 with julia programming language
May 23, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Latent-mixture models bayesian cognitive modeling chapter 6 with julia programming language
Apr 23, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Some examples of data analysis bayesian cognitive modeling chapter 5 with julia programming language
Mar 22, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Inferences with gaussians bayesian cognitive modeling chapter 4 with julia programming language
Mar 18, 2023
[playground] Julia Turing.jl : Bayesian Cognitive Modeling - Inferences with binomials bayesian cognitive modeling chapter 3 with julia programming language
Feb 10, 2023
Probabilistic Programming 2023 review for some probabilistic programming libraries
Jan 23, 2023
[playground] Tensorflow.Js & Typescript [4]: Quantile Regression custom loss function (quantile regression) with Tensorflow.JS. (visualization with Vega)
Jan 22, 2023
[playground] Tensorflow.Js & Typescript [3]: Modeling make something work
Nov 5, 2022
[playground] Tensorflow.Js & Typescript [2]: Memory management memory management with tensorflowjs
Sep 27, 2022
[playground] Tensorflow.Js & Typescript [1]: Quick Start quick start a tensorflowjs project with typescript
Jul 10, 2022
Julia Language - Euler Project julia implementation of euler project
Feb 20, 2022
Bayesian Multi-Logit Regression implemented in Tensorflow Probability run no-u-turn sampler for bayesian multi-logit regression
Feb 9, 2022
(thơ Tiến viết tặng bạn bè) - Nếu ngày mai anh hói thơ thơ
May 29, 2021
Viết cho Coursera learn without limits
Apr 8, 2021
Rửa chén bản tin nhận việc rửa chén bán thời gian
Sep 23, 2020
Đặt cược ...trái tim của kẻ đặt cược?
Dec 24, 2019
Lập trình âm nhạc và lập trình